Přeskočit na obsah

BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Každá firma, ktorá má aspoň jedného zamestnanca musí riešiť aj agendu súvisiacu s bezpečnosťou na pracovisku a ochranou zdrava zamestnancov pri práci.

Táto činnosť si vyžaduje vypracovanie komplexnej BOZP dokumentácie a jej udržiavanie tak, aby zodpovedala legislatívnym predpisom vychádzajúcim zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ako aj dôkladné vyhodnocovanie možných rizík za účelom predídenia nebezpečným situáciám a prípadným pokutám od Inšpektorátu práce.

Medzi služby súvisiace s BOZP patrí aj poradenstvo pre vás a vašich zamestnancov, dohľad nad pracovnými postupmi na pracovisku, školenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce a vykonávanie pravidelných kontrol, aby sa zistili prípadné nedostatky a tieto boli včas odstránené. Služba technika BOZP obsahuje:

  • Vypracovanie a udržiavanie BOZP dokumentácie
  • Vyhodnocovanie bezpečnostných rizík
  • Dohľad nad pracovnými postupmi
  • Preškoľovanie zamestnancovSpoluprácou s naším BOZP technikom získate:

  • Profesionálne poradenstvo BOZP
  • Upozornenia na zmeny zákonov
  • Pomoc pri riešením pracovných úrazov

Netrápte sa s agendou BOZP.
Venujte sa vášmu podnikaniu a bezpečnosť práce nechajte na nás.
Vyžiadajte si cenovú ponuku!