Přeskočit na obsah

Ochrana osobných údajov


V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.


Prevádzkovateľ

Econservis BOZP PO, s.r.o., IČO: 36 686 719, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42730/BÚčely spracúvania osobných údajov

 • Príprava, uzatvorenie a plnenie obchodných zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom.
 • Obchodná komunikácia so zákazníkmi a ich zamestnancami v súvilosti s plnením zmlúv
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci vedenia ekonomickej agendy firmyPrávne základy pre spracúvanie osobných údajov

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR – plnenie zákonných povinností
 • čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvy
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR -oprávnený záujemKategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske a právne kancelárie
 • audítori a daňoví poradcovia
 • orgány verejnej moci ak to určuje príslušná legislatívaDoba uchovávania osobných údajov

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas, ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.Vaše práva ako dotknutých osôb

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ Máte otázky? 

Môžete nás kontaktovať telefonicky +421 948 970 390 alebo e-mailom na adrese: ebp@outlook.sk